Selecteer een pagina

10 dagen termijn CVOM

advocaatverkeersrecht.nl

In de Wegenverkeerswet is aan de politie in bepaalde gevallen de bevoegdheid gegeven een rijbewijs in te vorderen.

Dat is:
– Wanneer bij een ademanalyse een ademalcoholgehalte is geconstateerd van 570 ug/l of meer;
– Wanneer bij een beginnend bestuurder bij een ademanalyse een ademalcoholgehalte is geconstateerd van 350 ug/l of meer;
– Wanneer er sprake is van een weigering mee te werken aan een ademanalyse of bloedproef;
– Wanneer er sprake is van overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/u of meer in geval van staandehouding.

Nadat het rijbewijs is ingevorderd, moet de politie dit aan het CVOM opsturen. De zogenaamde 10 dagen termijn komt dan in beeld.

Wanneer gaat 10 dagen termijn lopen?

Sommige mensen denken dat de 10 dagen termijn gaat lopen op het moment dat het rijbewijs bij het CVOM binnenkomt. Dit is niet het geval. De 10 dagen termijn gaat al lopen zodra de politie het rijbewijs heeft ingevorderd. Op de politie ligt enige druk om het rijbewijs en het proces-verbaal spoedig aan het CVOM op te sturen. Na ontvangst bij het CVOM dient er namelijk een zaak te worden aangemaakt. Dit neemt tijd in beslag. Dit geschiedt digitaal. Het CVOM kent dan een parketnummer aan de zaak toe. Dit is het aan de zaak toegekende nummer.
Nadat het CVOM het rijbewijs heeft ontvangen, moet zij een beslissing over het rijbewijs nemen. Daarbij zal het CVOM onder andere kijken naar de ernst van de overtreding al dan niet aan de hand van de richtlijnen en de vraag of er recidive is.

Sanctie op niet-naleven 10 dagen termijn

Het CVOM heeft niet oneindig de tijd om een beslissing over het ingevorderde rijbewijs te nemen. De wetgever heeft in artikel 164 lid 6 WVW een uiterste termijn opgenomen waarbinnen het CVOM mag beslissen tot inhouding van een rijbewijs. Dit is de 10 dagen termijn. Indien het CVOM niet binnen 10 dagen na invordering van het rijbewijs overgaat tot inhouding, is de sanctie op het niet-naleven dat er teruggave van het rijbewijs moet plaatsvinden. Het CVOM moet het rijbewijs dan aan de betrokkene terugsturen. Soms is de 10 dagen termijn verstreken zonder dat de betrokkene weet of het CVOM al een besluit heeft genomen over het rijbewijs. Men kan er dan nog niet vanuit gaan dat het CVOM niet binnen de 10 dagen een beslissing heeft genomen. Er kan namelijk nog een aantal dagen overheen gaan voordat de betrokkene een brief van het CVOM ontvangt. Wij adviseren de betrokkene altijd om direct na het verstrijken van de 10 dagen termijn met het CVOM te bellen en te vragen welke beslissing er is genomen. Indien nodig kan er dan meteen een klaagschrift bij de rechtbank worden ingediend.