Selecteer een pagina

Onderzoek Verkeersongeval Artikel 6 WVW

advocaatverkeersrecht.nl

Dagelijks vinden er verkeersongevallen plaats.
De meeste lopen gelukkig goed af. Wanneer er sprake is van letsel of dood, is dat zeker niet het geval.
Dan zal er een onderzoek worden gedaan naar het veroorzaken van het verkeersongeval waarbij artikel 6 WVW
aan de orde kan zijn.
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft een instructie voor dit onderzoek opgesteld.
Dit is de instructie afhandeling verkeersongevallen.

In deze instructie is opgenomen dat de politie bij ieder verkeersongeval waarbij zijn assistentie is opgeroepen,
moet onderzoeken of er sprake is van het rijden onder invloed van alcohol en/ of drugs.

Wanneer bij een verkeersongeval sprake is van een ernstige verkeersovertreding, waarbij de verdachte een
voorzienbaar gevaar heeft doen ontstaan, moet altijd proces-verbaal worden opgemaakt.
Wanneer het verkeersongeval de dood, zwaar lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke
ziekte tot gevolg heeft, moet de politie op grond van de instructie proces-verbaal opmaken ter zake van artikel 6 WVW.

De instructie bepaalt dat er hoge eisen worden gesteld aan het veiligstellen van sporen en de kwaliteit van het opsporingsonderzoek door de politie. Het onderzoek op de plaats van het ongeval moet erop gericht zijn dat van belang zijnde informatie controleerbaar en reproduceerbaar wordt vastgelegd.
Dit zijn bijvoorbeeld alle ter plaatse aangetroffen sporen (ook de sporen die niet in de hypothese van de opnemer passen) en de eindposities van de voertuigen.

Naast het vastleggen van fysieke sporen dient de politie ook van aanwezige getuigen/verdachten een mondelinge
verklaring op te nemen of dat spoedig contact wordt opgenomen met personen, die zich van de plaats van het
ongeval hebben verwijderd, maar wel verklaringen kunnen afleggen van het ongeluk.

Vanwege de schuldvorm ‘roekeloosheid’ is het belangrijk dat getuigen/ verdachten zich specifiek uitlaten over het
rijgedrag voordat het verkeersongeval plaatsvond. In de instructie is opgenomen dat de politie er goed aan doet om direct ter plaatse namen van alle betrokkenen te noteren, alsmede de wijze waarop deze kunnen worden bereikt.

De instructie bepaalt dat er specifiek onderzoek moet worden gedaan naar de strafverzwarende omstandigheden bij artikel 6 WVW in artikel 175 WVW.
Dat zijn rijden onder invloed, aanzienlijke overschrijding maximumsnelheid, kleven, geen voorrang verlenen en gevaarlijk inhalen.

Bij een onderzoek naar de toedracht kan het ook voorkomen dat er een reconstructie wordt gedaan.
Hierbij kan dan een schade inpassing plaatsvinden alsmede rijproeven.
Ook wordt er bij onderzoeken als de onderhavige vaak gebruik gemaakt van geavanceerde computerprogramma’s om het verkeersongeval te simuleren. Daarmee kan dan tot op detailniveau worden gereconstrueerd hoe het ongeval is verlopen.

Nadat het onderzoek naar het verkeersongeval is afgerond en in een proces-verbaal is vastgelegd, zal
dit aan het Openbaar Ministerie worden verzonden. De officier van justitie zal dan kijken of een vervolging
voor artikel 6 WVW haalbaar is.

Het onderzoek naar een verkeersongeval is cruciaal. Wanneer dit onderzoek door de politie niet correct is uitgevoerd, kan dit in negatieve zin doorwerken in de strafzaak.
Soms loont het dan de moeite om een externe verkeersongevallendeskundige eveneens onderzoek te laten doen naar de toedracht van een ongeval. Af en toe komt een externe verkeersongevallendeskundige namelijk tot andere conclusies dan de politie.